DNS-information

การทำงานข้อมูลของ DNS

DNS-information

การทำงานข้อมูลของDNS DNS Server บนโดเมนจะส่งการร้องขอไปยังเครื่อง TLD DNS Server .Com (เป็นการร้องขอแบบ Iterative)

TLD DNS Server .Com ไม่มีคำตอบ จะส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่อง Authoritative DNS Server ที่ดูแลโดเมน bandhit.com อยู่ตอบกลับไปให้ Local DNS Server

Local DNS Server บนโดเมนจะส่งการร้องขอต่อไปยังเครื่อง Authoritative DNS Server ที่ดูแลโดเมน bandhit.com (เป็นการร้องของแบบ Iterative)

Authoritative DNS Server ที่ดูแลโดเมน bandhit.com มีคำตอบ ก็จะส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสของโฮสต์ มาให้เครื่อง  Local DNS Server บนโดเมน

เมื่อได้รับไอพีแอดเดรสที่ต้องการแล้ว เครื่อง Local DNS Server บนโดเมนจะตอบกลับพร้อมทั้งส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสของโฮสต์ มาให้เครื่องไคลเอนต์

แนวคิดในการออกแบบชื่อโดเมน

ในอดีตระบบปฏิบัติการ Windows NT Server 4.0 จะใช้ระบบ WINs (Windows Internet Name Service) ในการแมป (จับคู่) ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ NetBIOS ให้มาเป็นไอพีแอดเดรสซึ่งเหมาะกับเครือข่ายขนาดเล็ก แต่การออกแบบโดเมนบน Windows Server 20xx จะมีพื้นฐานมาจากระบบ DNS (Domain Name System) ซึ่งเป็นระบบการตั้งชื่อโดเมนบนระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะมีโครงสร้างแบบลำดับชั้น (Hierachical) การตั้งชื่อโดเมนจึงมีความสำคัญมาก ดังนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางแผนตั้งชื่อโดเมนให้เหมาะสมกับองค์กรของเรา โดยการออกแบบระบบ DNS ให้ทำงานร่วมกับระบบ Active Directory บน Windows Server 20xx เพื่อให้การทำงานทำได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพที่สุด

ระบบ Host Name Resolution

Host Name Resolution เป็นระบบที่ความเกี่ยวพันกับ การทำงานข้อมูลของDNS โดยตรง กล่าวคือเมื่อใดที่เครื่องไคลเอนต์ทำการค้นหาไอพีแอดเดรสของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็จะใช้กระบวนการ Host Name Resolution ในการสอบถามจาก DNS ซึ่งการตั้งชื่อโดเมนจำเป็นที่จะต้องเหมาะสมกับองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น bandhit.com, yahoo.com และชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่ายของ Windows Server 20xx จะต้องมีความสัมพันธ์กับชื่อโดเมนด้วย เช่น server01.bandhit.com, northern.thaimail.com ดังนั้นถ้าไคลเอนต์ต้องการทราบไอพีแอดเดรสของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็จะใช้ Resolver ส่งการร้องขอการสืบค้น (Host Name Resolution) ไปยังเครื่อง DNS Server บนโดเมน และทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลต่อไป