map1

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการทำงานในยุคปัจจุบันมีการเกี่ยวเนื่องกันค่อนข้างมากเพราะผู้คนในยุคปัจจุบันให้ความสนใจในการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Notebook แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอนนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคนเพราะในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อพัฒนาการทำงานหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการใช้ชีวิต

รูปแบบในการทำงานของผู้คนในการพัฒนาอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารถึงแม้จะเป็นการพัฒนาความรู้ทางด้านต่างๆเพราะผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเรียนรู้รูปแบบในการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์มต่างๆที่เกิดขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter แล้วยังมี Social Media

อื่นจาก Instagram ที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันทุกคนต่างมีรูปแบบในการทำงานในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะแพลตฟอร์มเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วให้มีการใช้งาน ทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นในยุคปัจจุบัน การทำงานผ่านเทคโนโลยีระบบออนไลน์การพัฒนาจึงค่อนข้างเยอะ

รวมทั้งรูปแบบในการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างตลอดเวลา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คนหรือแม้จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อย่างไรก็ตามนี้จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ผู้คนส่วนใหญ่จึงมีการพัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Social Media หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันก็มีรูปแบบในการทำงานที่มากมาย

โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีผักต่างๆเกิดขึ้นมาจึงทำให้มีลักษณะในการทำงานใหม่ๆอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการ work from home ที่สามารถทำงานที่บ้านส่งข้อมูลเข้ามาในบริษัท หรือรูปแบบในการทำงานอิสระ freelance นี่เองจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันผู้คนสามารถทำงานตามสถานที่ต่างๆที่ตัวเองต้องการได้ โดยพึ่งพาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างต่างรูปแบบในการติดต่อสื่อสารและการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การเปลี่ยนแปลงการทำงานหรือรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่อไปนี้ช่วยให้ผู้คนมีการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้มีการพัฒนาความรู้หรือแม้แต่จะมีความเข้าใจโดยเฉพาะในบริษัทต่างๆ

รูปแบบในการทำงานบริษัทในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะผู้คนมีการพัฒนาลักษณะในการทำงานสร้าง platform ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นโครงสร้างในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อกันเขาไปต่างๆกันประชุมงานอยู่ในการส่งต่อความรู้ในยุคปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเยอะให้ผู้คนสามารถเรียนรู้และพัฒนารูปแบบให้มีประสิทธิภาพที่สุด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างยิ่ง 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    UFABET168

map1

โครงสร้างการทำงานของบริษัทในยุคปัจจุบัน 

บริษัทในยุคปัจจุบันเริ่มมีการใช้เทคโนโลยีที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือการพัฒนารูปแบบงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมออย่างไรก็ตามในปัจจุบันจึงเห็นบริษัทส่วนใหญ่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในการทำงาน เพื่อสร้างรูปแบบในการติดต่อสื่อสารหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สุด

อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันจึงมีผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะในการสร้างรูปแบบของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำงานหรือแม้จะเป็นการพัฒนารูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วน ที่ช่วยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือแม้จะเป็นในส่วนของอินเตอร์เน็ตที่มีการปรับเปลี่ยนให้มีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นี่จะทำให้รูปแบบในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจและในบริษัทมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างรูปแบบในการทำงานรวมทั้งยังมีในส่วนของโครงสร้างบริษัท

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำให้บริษัทเติบโตหรือพัฒนาในยุคปัจจุบันการแข่งขันที่สูงมากขึ้นของผู้คนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบในการทำธุรกิจเพราะในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวัฒนธรรมในการทำงานหรือโครงสร้างในการทำงานเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามที่จะเป็นสาเหตุที่ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาลักษณะในการทำงาน

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันสิ่งที่มาแรงที่สุดแล้วก็คือในส่วนของการ work from home หรือการทำงานที่บ้านดูแลใส่นวัตกรรมหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันเริ่มมีการใช้ระบบต่างๆเพื่อช่วยในการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ตามนี่จึงเป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันผู้คนต่างๆเริ่มเห็นที่จะมีการพัฒนารูปแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างให้มีการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น เพราะในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านต่างๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงาน จะช่วยให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น สร้างรูปแบบในการติดต่อสื่อสารหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามการจัดตั้งรูปแบบการทำงานต่างๆ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการทำงานหรือเปล่า ที่มีการพึ่งพาในส่วนของเทคโนโลยีนวัตกรรมรวมทั้งยังใช้ในสหกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการติดต่อสื่อสาร หรือใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น เป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากเพราะยุคปัจจุบันบริษัทส่วนใหญ่เริ่มมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือแม้แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของผู้คนต่างๆที่มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอโดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย  เว็บบาคาร่า sa ขั้นต่ำ 5 บาท

map1

การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน 

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คน เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้คนมีการติดต่อสื่อสารหรือพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนในต่างจำเป็นจะต้องมีการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้น การเข้าถึงบริการหรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ช่วยให้ผู้คนต่างๆสามารถพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิตคือการสร้างการติดต่อสื่อสารที่ดีมากยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนางานปรับปรุงรูปแบบเดิมอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการใช้ชีวิต เพราะต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆโดยธุรกิจต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะ การทำธุรกิจออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาก

ในการทำธุรกิจในปัจจุบันที่ช่วยให้ผู้ประกาศสามารถพัฒนารูปแบบในการใช้ชีวิต อุปกรณ์ต่างๆถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับหรือว่าใช้งานในสวน มีการประยุกต์และปรับการใช้งานตลอด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วและมีความแม่นยำในการใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่งในยุคปัจจุบันก็มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเพิ่มมากยิ่งขึ้น

ในยุคปัจจุบันต้องยอมรับว่าในทุกๆคนมีการใช้อย่างแพร่หลาย ยกตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารหรือว่าตามสถานที่ต่างๆที่ให้บริการ แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการเติบโตของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องมีการพัฒนาตลอด จึงทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงระบบต่างๆมากขึ้นช่วยให้พัฒนางานปรับปรุงรูปแบบในการใช้ชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานต่างๆดีมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเหล่านี้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้คนต่างๆมีการใช้อุปกรณ์สิ่งเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารสร้างรูปแบบในการทำงานหรือแม้แต่จะเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ในทุกๆแง่มุมของทุกคนมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เพื่อเข้าถึงในส่วนของการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตสร้างการติดต่อสื่อสารหรือพัฒนาการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันที่มีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาตลอดเวลา

นี่เป็นสาเหตุที่ในยุคปัจจุบันความสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ส่วนบุคคล ในการใช้ notebook หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในการเข้าถึงการทำงานหรือพัฒนาศักยภาพในการทํางาน หรือแม้แต่บริษัทต่างๆที่มีความจำเป็นต้องมีการสร้างความได้เปรียบในการทำธุรกิจก็ใช้ในส่วนของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลง

โดยการพัฒนารูปแบบงาน เพื่อช่วยให้ผู้คนสามารถพัฒนาการใช้ชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ในยุคปัจจุบันการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ต่างๆก็มีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อรองรับการใช้งานผู้คน วันนี้ยุคนี้เป็นยุคที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการใช้ชีวิตของผู้คนต่างๆในทุกๆแง่มุม 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เซ็กซี่ บาคาร่า ทดลอง

map1

การเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้งานทางด้านต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในการประมวลผลในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาลักษณะในการทำงาน โดยอาศัยในส่วนของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต่างๆความสนใจในการพัฒนาทักษะในการทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้คนมีการพัฒนางานและเพิ่มในส่วนของกลไกต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคสมัยของคอมพิวเตอร์จะสร้างรูปแบบในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคอมพิวเตอร์มีจุดเด่นอย่างมากในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมีการทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถทำงานด้วยระบบไฟฟ้าต่างๆและมีความแม่นยำและมีความรวดเร็วในการประมวล ผู้อำนวยการใช้ในการคิดคำนวณหรือประมวลผลงานต่างๆ สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ และพัฒนาข้อมูลเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์มีการพัฒนาตลอดเวลาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน 

หากมองย้อนกลับไปในยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นจากวัสดุธรรมชาติใช้ในการจดบันทึกหรือใช้ในการคิดคำนวณเกมง่ายๆแต่เพียงเท่านั้น ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์หรือเป็นต้นแบบคอมพิวเตอร์นั่นคือลูกคิด แท่นหินอ่อนเซรามิค ใช้ในการคิดคำนวณและการจดบันทึก ในยุคต่อมาก็ถูกพัฒนามาเป็นนาฬิกาคำนวณ เครื่องคำนวณของปาสคาล มีกลไกที่มากขึ้นและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและมีการทำงานจนถึงทุกวันนี้ ต่อมาจากยุคนั้นก็คือยุคที่มีการผลิตในส่วนของเครื่อง a b c เครื่อง colussus  ซึ่งมีกลไกระบบไฟฟ้าเข้ามาทำงานมีวงจรมีหลอดไฟต่างๆ ซึ่งเป็นต้นแบบในการคิดคำนวณหรือการส่งสัญญาณต่างๆเป็นรูปแบบของกระแสไฟฟ้า อะไรก็ทำในยุคนั้นยังไม่มีการพัฒนาที่ค่อนข้างมาก

เพราะใช้ในการทหาร และ แวดวงของการศึกษาชั้นสูงแต่เพียงเท่านั้น แต่ในยุคปัจจุบันก็มีการพัฒนาค่อนข้างมากมายจนมาถึงในส่วนของยุคที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถประมวลผลและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีมากยิ่งขึ้น

นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงของคอมพิวเตอร์ในงานต่างๆโดยที่ยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป มีหน้าตาและราคาที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกพัฒนาออกมาเรื่อยๆตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้คน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะในการทำงานหรือพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีมาก

อย่างไรก็ตามในส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนต้องการความสนใจในการพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การพัฒนาเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน ที่เราได้ใช้กัน 

 

สนับสนุนโดย  SA gaming 1688

Fundamentals-computer

พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

พื้นฐานคอมพิวเตอร์  นอกจากนี้ ยังมีสื่อที่นำเทคโนโลยีทั้งแบบ แสงและแบบแม่เหล็กมารวมเข้าด้วยกัน หรือ ที่เรียกว่า แมกเนโต ออปติคัลดิสก์ (Magneto Optical Disk) ซึ่งสามารถอ่านและเขียนทับ ข้อมูลเดิมได้

Fundamentals-computer

 

สื่อบันทึกข้อมูลแบบแฟลช (Flash Memory Storage)

จัดเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อบันทึกภาพจาก กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ ในรูปของการ์ดหน่วยความจำ และแฟลชไดรฟ์ สำหรับวิธีการจัดเก็บ ข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลชนิดนี้ จะใช้เทคโนโลยี “โซลิดสเตต (Solid State Chips)” ผ่านการ ใช้กระบวนการทางไฟฟ้า หรืออิเล็กตรอนในการบันทึกข้อมูลผ่านตัวควบคุมอ่าน / เขียนภายในตัว เอง คล้ายคลึงกับหน่วยความจำแรม แต่ข้อมูลในหน่วยความจำแบบแฟลชจะยังคงอยู่แม้ว่าจะไม่มีกระแสไฟเลี้ยง

เทคโนโลยีโซลิดสเตต ยังถูกนำมาพัฒนา ต่อเป็นฮาร์ดดิสก์เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากๆ ได้ หรือที่เรียกว่า ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD (Solid-State Drive) กล่าวคือ SSD เป็นฮาร์ดดิสก์ที่นำเทคโนโลยี หน่วยความจำแบบแฟลชมาใช้แทนแบบเดิมซึ่ง เป็นแม่เหล็ก ส่งผลให้ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นั้น ไม่จำเป็นต้องใช้กลไกในการขับเคลื่อนเหมือนกับ ของเดิม ทำให้มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ทำงานเงียบ และยังช่วยประหยัดพลังงาน ปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ ชนิดนี้ ถูกนำมาใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์พกพาต่างๆ มากขึ้น แต่ ฮาร์ดดิสก์แบบ SSD ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องขนาด ความจุ และมีราคาค่อนข้างแพง

 

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง (Peripheral) หมายถึงอุปกรณ์ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอร์ ผ่านการเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มขยายขีดความสามารถให้กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ด้านใดด้าย หนึ่ง อุปกรณ์ต่อพ่วงโดยหลักแล้ว มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แต่อย่าง ใด และการใช้งานของอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับแต่ละคน ก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

โดยทั่วไปแล้ว คำว่า “อุปกรณ์ต่อพ่วง” มักนิยามถึงอุปกรณ์ภายนอก (External Peripherals) ที่นำมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น พอร์ตวีจีเอ พอร์ตอนุกรม พอร์ตขนาน และพอร์ตยูเอสบี ตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ได้รับความนิยม เช่น จอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง และสแกนเนอร์ Fundamentals-computer พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

 

ประเภทและตัวอย่างอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วง ยังแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ ด้วยกันคือ

  1. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
  2. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการแสดงผลข้อมูล
  3. อุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการจัดเก็บข้อมูล

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  บาคาร่า บิกินี่ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ

Online-website

เว็บไซต์ขายของออนไลน์

เว็บไซต์ขายของออนไลน์ หลายๆคนคงจะรู้หรือเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง เพราะว่าเว็บไซต์นั้น ถือว่าเป็นแหล่งที่รวมการขายของออนไลน์อันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เพราะว่าจะเว็บไซต์ที่จำหน่ายซื้อขายสินค้าเป็นอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกบริโภคในแบบที่เราต้องการได้อย่างเต็มที่ เพราะมีหลายเว็บไซต์

Online-website

 

ฉะนั้นสินค้าที่มีอยู่แต่ละแหล่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เพื่อเพิ่มความตอบสนองในการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น โดยระบบหรือเว็บไซต์นั้น จะเป็นตัวจัดแจงในการซื้อขายเอง เพื่อให้เรานั้นสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของเว็บไซต์ขายของ

อีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มความสะดวกสบาย ในการค้าขายสินค้าทางช่องทางออนไลน์อย่างมากๆเช่นกัน เพราะว่าจะดูมีระเบียบในการที่เข้ามาเลือกสินค้า เพราะส่วนใหญ่การที่มีเว็บไซต์นั้น จะต้องมีการแบ่งแยกประเภทสินค้า ตามหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อง่ายต่อการค้นหาสินค้านั้นๆ ที่เรามีความต้องการจะซื้อมาใช้งาน ก็จะสามารถหาได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการกดค้นหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่เรานั้นมีความต้องการที่จะใช้งานได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในการสั่งซื้อสินค้าของใครหลายๆคนอย่างมาก นอกจากนั้นที่ตรงตามความต้องการของใครหลายๆคน

คือการส่งสินค้าให้ถึงที่นั่นเอง แต่เรานั้นก็จะต้องทำกรอกข้อมูลที่อยู่ ที่ติดต่อเราได้ เพื่อที่จะนำสินค้าไปส่งได้อย่างมีคุณภาพและได้รับสินค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นอีกอย่างที่ทำให้การขายของออนไลน์นั้น ได้รับความนิยมอย่างมากๆในปัจจุบันนี้ เพราะใครหลายๆคน จะชอบการใช้งานที่สะดวกสบายและรวดเร็ว ฉะนั้นการที่ซื้อของออนไลน์จึงเป้นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบสนองความต้องการของคนที่ชอบซื้อสินค้าเป็นอย่างมากเช่นกัน เพราะเราแทบไม่ต้องจะทำอะไรเลย แค่เพียงเลือกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เรามีความต้องการ ลากลงรถเข็นในเว็บไซตในตลาดออนไลน์

จากนั้นก็กดตัวสั่งซื้อ ระบบจะทำการจัดส่งสินค้าตามข้อมูลที่ผู้ใช้บริการกรอกเลย เพื่อที่จะสามารถส่งได้อย่างรวดเร็วและการชำระเงินก็ง่ายมากๆมีอยู่สองช่องทางหลักๆ นั่นก็คือการโอนเงินหรือการเก็บเงินปลายทางนั่นเอง ผู้ที่ใช้บริการสามารถที่จะเลือกการชำระเงินในแบบที่เรานั้นสะดวกได้เลย ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้การซื้อของออนไลน์มีความนิยมและถูกใจในการใช้งานของใครหลายๆคนอย่างมากเช่นกัน ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่มีเว็บไซต์ขายของออนไลน์เข้ามานั้น จะเพิ่มความสะดวกสบาย ในการเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นอีก

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  บาคาร่าออนไลน์

connection

การเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดในปัจจุบัน 

 

connection

การเชื่อมต่ออย่างไร้ขีดจำกัดในปัจจุบัน  อินเทอร์เน็ตคือหัวใจของโลกใบนี้ ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ไงมากิน มีอุปกรณ์มากรองรับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ในส่วนของ คอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ในยุคปัจจุบัน จึงทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อน อินเทอร์เน็ตคือสิ่งที่ผู้คนเข้าหากัน ผู้คนที่อยู่สถานที่ไกลกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ว่าจะเป็นการส่งไฟล์ภาพ

ฟังเสียงหรือแม้แต่จะเป็นข้อความต่างๆ ที่ไหนอยู่ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีการโทรศัพท์เสียเงินหากัน แต่ใช้ในส่วนของอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงในปัจจุบันเชื่อมต่อสิ่งต่างๆให้ดีมากยิ่งขึ้น และการพัฒนายังไม่มีสิ้นสุด ในปัจจุบันก็มีการพัฒนาในส่วนของ5g ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในสังคม ในปัจจุบันเราสามารถเห็นหมอที่มีความสามารถใช้ในส่วนของการเชื่อมต่อ 5g เชื่อมต่อระบบควบคุมต่างๆที่สามารถผ่าตัดคนไข้จากระยะทางไกลได้ ไม่จำเป็นจะต้องมีคุณหมอหรอในสถานที่ห่างไกลต่อไป เพราะว่าในส่วนของอินเตอร์เน็ตนี้ได้เข้ามาเชื่อมต่อลดช่องว่างในช่องทางต่างๆ ทำให้การเชื่อมต่อง่ายมากยิ่งขึ้นผู้คนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีผักต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึง Application ก็มีอีกมากมาย ทำให้ผู้คนมีการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เรื่องราวในปัจจุบันมีการส่งต่ออย่างรวดเร็ว ผู้คนมีการเรียนรู้ข่าวหรือแม้แต่จะเป็นงานวิจัยต่างๆจากช่องทางอินเตอร์เน็ต เพราะสังคมออนไลน์ในสังคมที่ค่อนข้างเปิดกว้างผู้คนสามารถนำความรู้ต่างๆมาแชร์กันได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆก็ดีมาก

นี่เป็นส่วนสำคัญว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตจึงมีส่วนช่วยให้ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อยังคงมีการพัฒนาอยู่เสมอ การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในสถานที่ห่างไกล ช่วยพัฒนาสังคมให้ดีมากยิ่งขึ้น นี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้คนมีการพัฒนาอยู่เสมอ เพราะในปัจจุบันทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆมากยิ่งขึ้น จึงใช้ในสิ่งเหล่านี้เองพัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาโอกาสต่างๆในโลกออนไลน์ที่มีมากยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้ผ่านช่องทางต่างเพราะมีแบบฟอร์มมากมาย ยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบัน YouTube มีการพัฒนา Content ในการทำอาหารผู้คนต่างๆที่ทำอาหารไม่เป็นก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านทางช่องทางนี้

ไม่มีคนอื่นอีกมากมายที่อินเทอร์เน็ตไม่เข้ามีส่วนร่วมทำให้ผู้คนมีการพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิต และพัฒนาประสิทธิภาพต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่สถานที่ที่ห่างไกลหรือยังไม่ค่อยเจริญมากนัก จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาในส่วนของอินเตอร์เน็ต ให้เข้าสู่สถานที่นั้นและมีอุปกรณ์รองรับในการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้ จึงจะช่วยส่งเสริมให้สถานที่นั้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนามากยิ่งขึ้น 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เปิดบัญชีคาสิโนขั้นต่ำ100

About-Computer

เรื่องรอบตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์มีความจำเป็นกับเด็กในยุคปัจจุบันหรือไม่

      เรื่องรอบตัวเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในสมัยอดีตคอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งใหม่ที่คนมีความตื่นตาตื่นใจในการใช้งานซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะใช้คอมพิวเตอร์ในเรื่องของการทำงาน จนเมื่อกาลเวลาเปลี่ยนมีวิวัฒนาการเริ่มมีมากขึ้นคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีดีแต่สำหรับเอาไว้ทำงานเท่านั้น แต่เรายังนำคอมพิวเตอร์มาสร้างความสุขให้กับชีวิตเราได้อีกหลายอย่าง เช่น เราสามารถเล่นเกมผ่านทางคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่ตนเอง  หรือเปิดเพลงฟังได้เวลาเหงา

การหาข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต นี่เป็นกิจกรรมที่คนในวัยทำงานนิยมใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์กันแต่ถ้าหากเป็นเด็กที่ยังไม่จบขั้นประถมล่ะ คุณคิดว่าเหมาะกับการที่จะปล่อยให้เด็กๆเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่ และหากปล่อยให้ใช้จะมีผลดีหรือผลเสียต่อเด็กอย่างไรบ้างหรือไม่

 

       อาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก

การทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ล้วนมักจะทำผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเป็นการใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันโรงเรียนมีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กประถมแล้ว ซึ่งหลักสูตรคอมพิวเตอร์นี้เปิดสอนทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนเลยทีเดียว นั่นหมายถึงคอมพิวเตอร์เริ่มมีความจำเป็นและมีบทบาทและความสำคัญต่อเด็กมาขึ้น เป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้เด็กมีการใช้งานได้เร็วขึ้น แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังมีข้อเสียสำหรับเด็กเช่นเดียวกัน

About-Computer

สำหรับหลายคนที่มีฐานะพอที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกได้ทดลองเล่นอยู่บ้าน ควรจะมีการควบคุมดูแลการใช้งานของเด็กที่มีต่อคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องเวลาไม่ให้เด็กใช้งานคอมพิวเตอร์มากเกินไปเพราะมีผลกับปัญหาสายตาของเด็กได้ และในขณะที่เด็กกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ควรจะมีผู้ใหญ่นั่งคอยอยู่ข้างๆคอยให้คำแนะนำเพราะคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อออกไปยังอินเตอร์เน็ตได้

ดังนั้นเด็กๆมักจะอยากรู้อยากเห็นว่าจะมีอะไรให้ดูบ้างบางครั้งอาจไปเปิดเจอสื่อลามก หรือสื่อที่สอนในสิ่งที่ไม่ได้เพื่อไม่ให้เด็กต้องทำตามเราจึงต้องคอยอยู่ข้างๆเพื่อสอนเด็กถึงความไม่เหมาะสมของเว็บไซต์แต่ละเว็บได้และที่สำคัญที่ทำให้เด็กติดคอมพิวเตอร์กันมากเพราะเด็กจะสามารถเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์ได้

ซึ่งหากปล่อยให้เล่นโดยไม่ควบคุมดูแล เด็กๆก็จะหลายเป็นคนติดเกมซึ่งจะส่งผลเสียตามมาอีกหลายอย่างด้วยกัน ทั้งการเรียนเสียและทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมก็จะมีปัญหาดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนต้องศึกษาเพื่อนำเอามาใช้ประโยชน์ด้านการงานการเรียนในอนาคต แต่คอมพิวเตอร์ก็ยังมีผลเสียต่อเด็กเช่นกัน เราจึงควรมีการควบคุมดูแลเรื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเด็กอย่างเข็มงวดไปก่อน

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย จุดอ่อนบาคาร่า

Online-saleswoman

แม่ค้าออนไลน์

อาชีพค้าขายแต่จะขายในโลกของอินเตอร์เน็ต

        แม่ค้าออนไลน์ คำว่าแม่ค้าออนไลน์เป็นคำที่เรียกคนทั่วไป  ที่มีอาชีพค้าขายแต่จะขายในโลกของอินเตอร์เน็ตที่ไร้สายจะเป็นซิมการ์ดใส่ในโทรศัพท์มือถือและสมัครใช้งานเอาตามโปรโมชั่นแล้วแต่เครือข่ายหรือจะใช้แบบเป็นสายติดตั้งที่บ้านพักหรือสถานที่ทำงานก็ได้และแต่ละเครือข่ายก็มีมากมายหลากแล้วแต่ว่าเราจะสนใจหรือถูกใจกับเครือข่ายไหนแต่สำหรับแม่ค้าออนไลน์ส่วนมากจะต้องการอินเตอร์เน็ตที่เร็วแรง

Online-saleswoman

เพื่อใช้ในการขายสินค้าซึ่งปัจจุบันนี้มีการขายออนไลน์มากมายหลากหลายแอพพลิเคชั่นทุกแอพพลิเคชั่นสร้างมาจากอินเตอร์เน็ตและทุกๆแอพพลิเคชั่นจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีอินเตอร์เน็ตหรือมี WIFI

        แอพพลิเคชั่นที่คนขายและคนซื้อนิยมกันมาก็จะมี FAECBOOK   LINE INSTAGRAM ทั้งสามแอพพลิเคชั่นนี้สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ในโทรศัพท์มือถือ หรือจะทำเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ก็ได้ เมื่อมีอินเตอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถซื้อสินค้าหรือผู้เป็นแม่ค้าก็สามารถขายสินค้าได้ตามปกติสะดวกสบายและรวดเร็วทันใจเพราคนบางกลุ่มที่ทำงานหรือเป็นคนที่ไม่มีเวลาไปเดินซื้อของด้วยตัวเองสามารถกดเข้าแอพพลิเคชั่นเลือกสรรซื้อของจากอินเตอร์เน็ตส่งให้ถึงหน้าบ้านปัจจุบันมีการขนส่งสินค้าที่ซื้อจากตลาดออนไลน์บริการเก็บเงินถึงหน้าบ้านไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับสินค้าหรือถูกผู้ขายสินค้าออนไลน์โกงเงินเราอีกต่อไป

      โลกของอินเตอร์เน็ตมีทั้งประโยชน์และโทษคนทุกเพศทุกวัย

ในปัจจุบันจะต้องรู้จักโลกของอินเตอร์เน็ตแม่ค้าออนไลน์ก็เหมือนกันเมื่อเลือกที่จะขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ตแล้วสิ่งแรกที่ควรคำนึงคือค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละเดือนการใช้เน็ตแต่ละเดือนหลายๆเครือข่ายก็มีโฆษณาที่หลากหลายออกไปไม่ว่าจะเป็นการใช้งานอินเตอร์เน็ตแบบรายเดือนแบบอาทิตย์แบบรายวันหรือแม้แต่เป็นแบบรายชั่งโมงก็ยังมีถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วจะนิยมแบบรายเดือนที่เน็ตเร็วไม่ลดสปีดการขายออนไลน์แม่ค้าออนไลน์จะนิยม  FACEBOOK

โดยการไลฟ์สดเมื่อก่อนต้องหาบุคคลที่ดังมีชื่อเสียงมาไลฟ์สดแนะนำสินค้าแต่เดียวนี้ไม่จำเป็นต้องหาคนดังหรือมีผู้ติดตามในFACEBOOKมากมายแค่เราสมัครใช้งานแล้วก็ไลฟ์สดขายก็มีคนเข้ามาดูและเลือกซื้อหาสินค้าจากการขายออนไลน์ขายสะดวกขายง่ายคนซื้อก็จะสะดวกในการซื้อนั่งอยู่ที่บ้านก็สามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามความชอบหรือแค่กดไลค์กดแชร์จากเพจFACEBOOKก็ได้รับสินค้าฟรีหรือการลดราคาสินค้าจากการแชร์ไลฟ์สดได้แค่มีคนนิยมและไลค์มาก

       สำหรับแม่ค้าออนไลน์แล้วอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างมากไม่มีอินเตอร์เน็ตก็ไม่มีรายได้บางคนเลือกขายออนไลน์จนมีเงินเก็บมีบ้านมีรถทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมาคนชอบความสะดวกอินเตอร์เน็ตจึงสำคัญมาก

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100
Known-DNS

รู้จักกับ DNS Application Directory Partition

รู้จักกับ-DNS ในการสร้างโดเมนคอนโทรลเลอร์หลัก (PDC) ขึ้นบนโดเมน Active Directory จะสร้างแอพพลิเคชันไดเรกทอรีพาร์ทิชัน (Application Directory Partition) ขึ้น 2 ตัวคือ DomainDnsZones และ ForestDnsZones สำหรับเก็บข้อมูลของ Known-DNS ซึ่งจะมีหน้าที่ ดังนี้

– DomainDnsZones จะเก็บข้อมูล DNS Zone เอาไว้เพื่อใช้ในการเรพลิเคตข้อมูลไปยังโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่อยู่บนโดเมน
– ForestDnsZones จะเก็บข้อมูลของ DNS Zone เอาไว้เพื่อใช้ในการเรพลิเคตข้อมูลไปยังโดเมนคอนโทรลเลอร์ทุกตัวที่อยู่ในฟอเรสต์

รู้จักกับ-DNS เราสามารถตรวจสอบโฟลเดอร์ทั้งสองได้ โดยการเปิดเครื่องมือ DNS Manager ภายใต้โซนไฟล์ siam2019.com จะเก็นคอนเทนเนอร์ของแอพพลิเคชันไดเรกทอรีพาร์ทิชันอยู่ 2 ตัว คือ DomainDnsZones และ ForestDnsZones

เรคอร์ดสำคัญของโซน

โซนเป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลชื่อโดเมนในแต่ละโดเมนที่รับผิดชอบเอาไว้ ซึ่ง DNS Server ทั่วไปจะเก็บโซนไว้เป็นเท็กซ์ไฟล์ เรียกว่า โซนไฟล์ ชื่อไฟล์คือ ชื่อโซน.dns และเก็บอยู่ในตำแหน่ง windows\system32\dns (ส่วน DNS Server แบบ Active Directory Integrated Zone จะเก็บโซนไว้ใน Active Directory) และภายในจะมีเรคอร์ดสำคัญที่ใช้งาน เช่น SRV, SOA, A, MX, NS เป็นต้น โดยเรคอร์ดแต่ละประเภทมีความหมาย ดังนี้

Known-DNS

 

@ : เป็นโซนปัจจุบัน เช่น thaibusiness.com ที่จะใช้อ้างอิงจากไฟล์ thaibusiness.com.dns (หรือโซนไฟล์ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่)

IN : คือ Internet

Siam99.thaibusiness.com. : เป็นชื่อ FQDN ของ Primary Server ที่มีข้อมูลโซน

Admin.thaibusiness.com : อีเมลแอดเดรสผู้รับผิดชอบโซน คั่นระหว่างชื่อผู้ใช้กับโดเมนด้วย (.)

(..) : เป็นการเพิ่มข้อมูลในส่วนของ SOA Records ได้มากกว่า 1 บรรทัด

Serial number : เป็นเลขจำนวนการแก้ไขข้อมูลในโซน เป็นมาตรฐานการนับของ Primary zone ซึ่ง Secondary zone จะเปรียบเทียบกับจำนวนของมัน ถ้าไม่ตรงกันก็จะทำการขอ Zone Transfer (ส่วน Active Directory integrated zone จะทำการเรพลิเคตโซนร่วมกับ Active Directory โดยการเช็ก Serial Number)

refresh : เป็นระยะเวลาที่เครื่อง Secondary server รอก่อนที่จะพยายามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนในเครื่อง Primary Server

retry : ระยะเวลาที่เครื่อง Secondary server ควรรอก่อนที่จะพยายามทำ Zone Transfer อีกครั้งหลังจากที่ทำล้มเหลวไป (ต้องมีค่าน้อยกว่า refresh ในที่นี้คือ 10 นาที)

expire : เป็นระยะเวลาการหมดอายุของโซน กรณีที่ไม่สามารถติดต่อเพื่อขอรีเฟรชข้อมูลกับ Primary master ได้ (ค่าเริ่มต้นเป็น 1 วัน หรือ 86400 วินาที)

TTL : เป็นระยะเวลาการเก็บเรคอร์ดเอาไว้ (ค่าเริ่มต้นเป็น 60 วินาที)

 

สนับสนุนโดย แทงบอลออนไลน์ ฝากขั้นต่ำ 100